لحظه دیدارِ کنکور نزدیک است
باز من دیوانه ام , مستم
باز میلرزد دلم, دستم
باز گویی در جهان دیگری هستم... 

+ از شدت نگرانی های کنکور و حوالی ش, همینجوری خلوار خلوار موهام میریزه. تا دو ماه دیگه احتمالا کچل شم:|