اصن روایت داریم تو اتاق نوازنده جماعت, مترونوم نباید متوقف بشه. 

یعنی در صورت خراب شدن مترونوم هم, راه های جذاب زیادی وجود داره ^ــ^

همیشه با صدای مترونوم احساس همزاد پنداری دارم, یادم رفته بود درمورد حرف بزنم. مترونوم خیلی فوق العادست. دیروز که خراب شد مترونمم درصدد برآمدم که از راه های نوین تری استفاده کنم. صدای اسپیکرو تا اخر باز کردم این از صب داره ضرب میزنه. منم لا مینور ویوالدی میزنم:| 

ولی مثلا مامان خوشش نمیاد

میگه صداشو قطع کن مغزم داغان شد از صب:| 

صدا به این جذابی خوشش نمیاد:|