بیا ;

بیا برای دوستانی که دستمان به آنها نمیرسد, دعا کنیم ...