عکسی که من از ماه میگیرم : لینک

عکسی که بقیه میگیرن : لینک و لینک


+آسمان امشب خیلی زیاده. کیف میده نگاه کردن بهش :)

+ ماهو... چرا انقدر دلبری تو... چرا..