کافکا سنگینی حال خودش‌ رو به کشتی تشبیه میکرد، برای تحمل خودم زیادی سنگین و برای برخورد با موج‌ها زیادی سبک....


+++ من قول دادم درس بخونم. هر روز. 8 ساعت. قولمو پس میگیرم. 

_ خب. از اتاق فرمان اشاره میکنن که اجازه ندارم بزنم زیر قولم. قول قوله. نباید آدم بد قول باشه. باشه, بد قول نیستم. درس میخونم...