- میشه این و بزنیم؟
+ اوکی خب نتش و بده
- نت نداره که
+ خب آکورداش و بده
- آکورد ندارم که
+ 😐 خب؟
- این دست چپه رو میبینی؟! همین و بزن
+ لیلا جانم خب نمیتونم بخونم این و!
- بیخود کردی بعد ۵ سال ساز زدن. نوشتمشون واست
بزن!