دیروز ما زندگی را به بازی گرفتیم
امروز او ما را
فردا...؟