من هر شب این موقع قرار دارم
هفته بعد این موقع قرار دارم
درست ساعت 9 و 18 دقیقه شب
هر چی به مامان اصرار میکنم بیا بریم سر قرار, نمیاد
میگه کلی کار دارم, مثل تو دیوانه نیستم که بیام زل بزنم به ماه
علی گفت میاد, اما 9 و نیم
میاد کنار پنجره اتاقش و از اونجا نگاه میکنه
دایی هم ک هیچی. لیلای جدیدی پیدا کرده احتمالا چند روز دیگه بهم میگه: یادم تو را فراموش:|