در راستای ذوق مرگی هایم در این پست

و عکس باورنکردی بالا

باید اعلام کنم: 

لازمه بگم برای بیان احساساتم هیچ کلمه یا حرف یا جمله ای رو پیدا نمیکنم یا خودتون الان در جریانین کامل؟؟؟

اصن نگاه عکس میکنم میمیرم... یعنی چی آخه, چجوری این میتونه واقعی باشه؟؟