از ساعت 8 دارم سعی میکنم بنویسم امروز رو , اما واقعا نمیتونم. به معنای واقعی کلمه نتوانستن. اونقدر خوب بود که نمیتونم توصیفش کنم:)
این مواقع است که آدمیزاد نه قلمی برای نوشتن دارد نه صدایی برای حرف زدن. همه ش را خلاصه میکند در لبخند های طولانی:)

برای تک تک تون لبخندهای طولانی آرزومندم. از ته ته ته ته قلبم :)