آسمان امشب و ویدیو این پست

+ ماه آسمان دیشب هم حتی...


1. غم انگیز ترین قسمت آدمیزاد بودن این است که نمیتوانم بال پرواز داشته باشم, تحت هیچ شرایطی