یه وقتاییم اینطوری فلسفی بیرون و نگاه میکرد
موقع درس خوندن حواسم پرتِ حواسِ جمعش به اتوبان میشد!