حالم مثل کسی ئه که با یک ماشین تصادف کرده و نمرده ولی تمام اعضای بدنش لمس شده:|