یکى از واضح و مشخص و اغراق آمیز ترین نوع ترسها وقتی ئه که یهو تاکسی از مسیر همیشگیش نمیره