کارِ دلم به جان رسد, کارد به استخوان رسد

ناله کنم بگویدم: دم مزن و بیان مکن...

_مولوی_