هرچند همیشه اولین ها گله میکنند که موش آزمایشگاهی اند و زیر فشار نگاه توقع و انتظارات دیگران قرار دارند و از این قبیل حرف ها , اما هیچ وقت نمیفهمند از بعد آنها همه چیز عادت میشود... عادتی که مدام به بی تفاوتی سوق میکند. بی تفاوتی ای که بوی فرق میدهد.