داداش : لیلی؟
من: جانم؟
داداش: تو بگو. حرف بزن. نوبت توست
من: ادامه بده. بگو بعد از من و جان کندن من در پادگان نوبت توست :))
داداش: :)))))


+ این یکی از دیالوگ هایی است که همیشه در خانه ما جریان دارد. با موضوعات مختلف مثلا این قسمت. سربازی :))