اینجور مواقع نمیدونم چی بگم 

ناخودآگاه لبخند میزنم و به این فکر میکنم که نامرددد یعنی اینقدر من شلوغ میکنم :))