هر روز یک برنامه جدید درست میشه و همه چیز دست به دست هم میده برای اینکه نه بتونم درس بخونم و نه حتی درست حسابی ساز تمرین کنم. نزدیک به 7 ماه مونده به کنکور و من هیچ کاری نکردم

اینها بهونه برای درس نخوندنامه؟