دریافت
مدت زمان: 20 ثانیه

اینو فرستاده بود برام

زیرش نوشته بود:

یه لامپ دست ساز طرح ماه. عجیب حال هوات رو کم داره...

هیچی نگفتم. هیچ کلمه ای قادر نبود بیان کنه اون حجم از هیجان زدگیم رو. نمیدونستم خوشحال باشم یا گریه کنم. از اون حجم از زیبایی. 

براش نوشتم: این خیلی قشنگه. خیلی قشنگه. خیلی زیاد قشنگه. مرسی فرستادی ش برام. مرسی مرسی...

گفت: چی باعث میشه اینهمه دوسش داشته باشی؟

گفتم: یسری حرفارو نمیتونم بگم. نه که نخوام. نمیدونم چطوری بگم. نمیدونم چطوری برات بگم چه حالی میشم وقتی حتی یه ماه دست ساز رو تو فیلم میبینم. یا حتی این آهنگ که گذاشتن روش

گفت: آهنگشم خوب بود؟

گفتم: آره. عین ماه. منو یاد آهنگ princess of the moon انداخت. بوی ماه میدن این آهنگا. بوی ماه...