اینجاست که فرهنگ لغتم کم می اورد... گریه میکنم. برای قلبش. برای قلب بزرگی که دارد...


+خدا از این آدم ها اطرافش دارد که دلش نمی خواهد خورشید را خاموش کند...