هر کسی برای کاری ساخته شده. همه چیز به ذات درونی آدم برمیگردد. کسی که ذات درونی اش در ورزش است نمیتواند یک بازیگر خوب (حرفه ای) باشد. کسی که ذات درونی ش نویسنده است نمیتواند یک عکاس خوب (حرفه ای) باشد. کسی که ذات درونی ش پزشکی است نمیتواند یک نوازنده خوب (حرفه ای) باشد.

حتی با کلی تمرین؟ تلاش؟ از کجا این ذات درونی پیدا می شود اصلا؟ تا چه اندازه ناممکن وجود ندارد؟ پس این وسط تکلیف اراده و اعتقادمان چه میشود؟