حالا گیریم که خوابیدم. بعدش چی

حالا گیریم که خستگیم هم در رفت. بعدش چی


نمی خوابم .