راستی خبرت بدهم , خواب دیدم

خانه ای خریده ام

بی پرده ٬ بی پنجره ٬ بی در ٬ بی دیوار ...