تیر باز جای حرف زدن داره اما...

یعنی چی؟

کیوان؟ بهرام؟ برجیس چیه اصلا؟ چرا؟ چرا این کار رو میکنن واقعا...