قشنگ تر از امشب هم هست ؟ 
کسی هست با دیدن این همه قشنگی حالش بد باشه ؟