صداش میاد از تو عکس:

آشفته
و
درمانده
و
دلگیرم
من
.
.
.