یحتمل روزی ک قراره دنیا به آخر برسه و خورشید خاموش شه هم شبه. از اون شب های پاییز که آدم دلش میخواد یه پنجره رو به ماه میداشت و تا آخرین لحظه ک نابود میشد نگاهش میکرد