_ این یه قانونه. میخوای نزنن تو ذوقت یه جوری تعریف نکن که بعدش بشه گفت " خب که چی"
اینو بتونی کنترل کنی دیگه هیچ جور دیگه نمیشه زد تو حال کسی
مطمئن باش