عارفی بر سر یک دو ر می فا کافر شد
من رند و این همه آکورد کامل چه شود؟؟


+ ریتم شعر رعایت شود:D فک کنم شاعرش هیچ وقت منو نبخشه :|