یک چیز خوب در مورد موسیقی این است که وقتی تو را در بر می گیرد، هیچ رنجی حس نمی کنی.

باب مارلی


+ این فوق العاده ترین جمله از باب مارلی است. که باید برای انتقال کامل احساسات این جمله تاکید کنم: هیچ رنجی! هیچ...