از صب سه بار گفته این جملات رو . البته با زمان ها و فواصل متفاوت. ترتیبش هم اهمیتی نداره : اونجوری زل نزن بهش دیوونه میشی. این عکس واقعی نیست. تازه واقعی هم باشه مگه جذابیتی داره؟ چیزی میبینی که من نمی بینم؟