" این دیدگاه از طرف تو خوبه و عاقلانه. من بهش میگم احمقانه ترین کار ممکن. انتخاب کردن رشته و شغل تحصیلی ای که بهش هیچ علاقه ای نداری خیانت به کسی که به اون رشته علاقه داشته ولی تو جاش رو گرفتی"

درسته مامان نذاشت بگم بهش, اما یروز که تنها ببینم ش حتما بهش میگم. 

هر چند با اصل قضیه مشکل داشتم, دخالت کردن در زندگی, تصمیمات , اعتقادات, انتخابات, علایق و حتی رفتار و واکنش یک نفر!