میگم : میشه نری؟
با یه خنده از جاش بلند میشه میگه لیلا بچه نشو