الگا: چرا همه چیز از هم می پاشه کی تو رو نفرینت کرده؟ ایلیا؟ چرا؟ تو که خوبی! باهوش و درستی... چرا باید بمیری؟ چرا؟ این چه دردیه که تو رو از تو می خوره؟

ابلوموف: ابلوموفیسم...


نویسنده: ایوان گنچارف

ترجمه: سروش حبیبی


+ چقدر چسبید. چقدر زیاد