من :میدونستی نصف مقدسات من الان رو این دیواره؟
_ می فهمم:)


++ بِنیم فاوُری دووار پِکی:)