بابالنگ دراز عزیزم، من هیچ چیز از تو نمیدانم، نه از رنگ چشمانت، نه بلندى قامتت و نه حتى بوى عطرى که میزنى، پس لطفا به محض رسیدن فقط دستانم را بگیر، خودم خواهم فهمید