_ لذت بردن بلدى؟

_ نه، از کجا باید شروع کنم؟

_ کارى نکن، فقط کارى نکن

_ ینى تکون نخورم؟

_ نه اونجورى، مثل این گلدون باش، این گلدون وقتى روى میزه فقط روى میزه، وقتى تو ایوونه فقط تو ایوونه، وقتى میوفته و میشکنه فقط میوفته و میشکنه نه بیشتر، تو هم همینجورى باش، وقتى سیگار میکشى فقط سیگار بکش، وقتى قدم میزنى فقط قدم بزن، اگه میخواى فیلم ببینى فقط فیلم ببین، نذار هیچکدوم اینا از جایى که هستى دورت کنه، یه مدت پیش خودت بمون، میتونى؟