چه مدرکی داریم که اشیاء غیر زنده نمیتوانند درد را حس کنند؟؟؟
چه کسی میداند که یک کتاب به شکلی عجیب برای ما که نمیتوانیم درکش کنیم به کتاب های دیگر عشق نمی ورزد؟؟؟

کیفر آتش