_ پوسترتو چیکار کردی؟

من: پوستر.. وای .. نه :|
ایناهاش:)) {پوستر جگرش از گلویش بیرون آمده اینقدر که تا شده است }

_  این چرا این مدلی شده؟  بیا برو ببین اگ دارن یکی دیگ بگیر ازشون :|

چند دقیقه بعد:

من: گفت این آخریشه :)

_ بده من نگه دارم تو صلاحیت نداری :\

من: خراب نشه ها

_ از رو هم نمیره :))

من: :))