این حرف برای من خیلی ارزشمند است. خیلی زیاد . تقریبا میتوانم بگویم که مترادف هموار شدن راه سختی است که پیش رو دارم. خوشحال کننده است و کمی ناراحت کننده...
ناراحتی ام برای این است که حالا مجبورم یکی از کلاس هایم را انتخاب کنم, مطمئنا این همان کلاسی ست که سالها پی اش بودم اما دلم برای کلاس های آقای س.م تنگ می شود... قطعا