این راهی که من دارم میرم ته ش کجاست ...
اگه همون جایی بود که منتظرش بودم , چی؟
اگه نبود چی ؟ اون موقع چیکار کنم؟