من :با ویولن شروع کنیم. کوک بودن یا نبودن. مسئله این است!

با پیانو شروع کنیم. هماهنگی دست چپ. مسئله این است!

_ میشه کلا شروع نکنیم؟ :))

من: :))