میگفتم که سلیقه و علاقات انسان ها با یکدیگر فرق دارد. قرار نیست چون من یک چیز دیگر را میپسندم تو بد سلیقه باشی. نه! آن سلیقه من است و این سلیقه تو. سلیقه مانند یک مسواک شخصی است, نباید سلیقه های یکدیگر را به هم تحمیل کنیم. تو سلیقه ات را حفظ کن , من هم سلیقه ام.
 خودمانیم ها.. ولی گمان کنم تازگی ها نمیشنود چه میگویم یا حداقل نمیخواهد بشنود, چون خندید!

+ این رو از دست ندین |لینک|