بعضی وقت ها دوست دارم با حالت کلافگی زل بزنم تو چشماش بگم

ببین, دیگه واقعا از این رفتارات خسته شدم