من: سلام استاد.
 شناختین ؟ لیلا هستم..

استاد سین: سلام. آره شناختم
 خوبی ؟

من: مچکرم. زنگ زدم بگم میشه من فردا نیام سر کلاس؟

استاد سین: چرا نیای؟ چیزی شده ؟

من: چیزی که نه... فردا ساعت  6 جواب کنکور میاد

استاد سین: خب بیاد. مگه گفتیم نیاد؟

من: 6 بعداز ظهر . یعنی قشنگ تو تایم کلاس ماست. من تا برسم خونه می میرم.

استاد سین: کارت داوطلبیت رو بیار

من : چی؟؟ [ :| ]

استاد سین: کارت داوطلبی کنکور. بیار اینجا با هم بررسی میکنیم.

آقای فرد هم هست میتونه کمک کنه

من: نهههه نهههه نههه... [ :)) ] همین الان پشیمون شدم . بعد کلاس میرم میبینم.

استاد سین: پشیمون چی, تازه من یادم نبود خوب شد گفتی. بیار حتما.

 من: آخه ...
 باشه چشم .راستی
استاد اگه تونستین اون کتابه فواصل هارمونیک هم بیارین

استاد سین: آره. حتما

من: ممنونم

خدافظ.

استاد سین: خدانگهدار