چرا اینقدر خوبی تو لعنتی ؟ :)

+ این قسمت : خوب ها نمی میرند...