به تو می اندیشم در حالی که همه در بهترین سه ماه سال قرار دارند.