+ مدیریت همیشه در صحنه

++ چطوری باید قدر آدم هایی که هستند رو دونست ؟