شما مگه نگفتی ترقه بازی؟ از کی تا حالا بخاطر ترقه بازی تسلیت میگن؟؟!